Het Werkt çA Marche


Het werkt! Ça marche! gaat samen met Frans- en Nederlandstalige jeugdorganisaties en hun jongeren resoluut voor een beter jeugdbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) met extra aandacht voor de meest kwetsbaren. Vanuit een Brussels netwerk van jeugdwerk- en middenveldsorganisaties zijn we een klankbord en draaischijf van adviezen, signalen en beleidsaanbevelingen om de stem van jongeren en hun organisaties een plek te geven in het publieke debat en de publieke opinie. Wij betrekken jongeren uit het BHG bij gewestelijke thema's die direct of indirect een impact hebben op hun levenssituatie en bevorderen de interesse van jongeren wat betreft de grootstedelijke uitdagingen en het politieke leven in het BHG.


Persoonsgebonden aangelegenheden, waaronder “Jeugd”, zijn doorgaans gemeenschapsbevoegdheid. De formele adviesbevoegdheid van de officiële jeugdraden in Brussel beperkt zich tot gemeenschapsbevoegdheden. Bijgevolg hebben Brusselse jongeren niet tot zelden de mogelijkheid zich uit te spreken en gehoord te worden inzake gewestelijke aangelegenheden. De beleidsbeslissingen van de Brusselse Regering en het Brussels Parlement hebben echter een grote impact op het leven van alle jongeren uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het platform formuleert aanbevelingen en voert actie. Wij bouwen aan, ondersteunen en verankeren een structurele dialoog tussen jongeren, openbare instellingen en overheden in het BHG door de realisatie van de volgende doelstellingen:

  • Jongeren uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betrekken bij gewestelijke thema's die direct of indirect een impact hebben op hun levenssituatie
  • Reflectiemomenten organiseren rond thema's die de Brusselse jeugd aanbelangen
  • Ontmoeting, networking, uitwisseling, samenwerking en overleg bevorderen tussen alle jeugdwerkinitiatieven uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • Klankbord en draaischijf zijn voor andere participatieve initiatieven die de stem van de Brusselse jongeren laten horen
  • De stem van Brusselse jongeren een plaats geven binnen de publieke opinie met het oog op positieve beeldvorming van de jongeren en aandacht scheppen rond de specifieke Brusselse context
  • De interesse van jongeren bevorderen wat betreft de grootstedelijke uitdagingen en het politieke leven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • Op zoek gaan naar nieuwe methodes van politieke participatie van jongeren
  • Een structurele dialoog tussen jongeren en en openbare instellingen en overheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uitbouwen, ondersteunen en verankeren.
  • De kiem leggen voor een Brussels bicommunautair jeugdbeleidsplan

Bezoek hier de site van Het Werkt çA Marche

Het werkt çA marche in het nieuws rond

- tewerkstelling: 

- Jongeren, identiteit, ...