Over D'Broej

D'Broej, voluit De Brusselse Organisatie voor de Emancipatie van Jongeren, wil via het ontwikkelen van initiatieven in de vrije tijd bijdragen tot de emancipatie (zowel individueel als collectief) van kinderen en jongeren die opgroeien in een maatschapelijk kwetsbare context. Dat doen we vanuit 8 deelwerkingen. Die uitvalsbasissen zijn gevestigd in achtergestelde buurten in Brussel: Zwarte Vijvers in Molenbeek, Chicagowijk, Anneessenswijk en Oud-Laken in Brussel-Stad, Peterboswijk in Anderlecht, Wijk Chambéry in Etterbeek en de Brabantwijk in Schaarbeek. Vertrekkende vanuit hun leefwereld, bieden we een positieve belevingsruimte waarin jongeren hun talenten en competenties verder kunnen ontplooien.

Zeven deelwerkingen benoemen we als jeugdhuizen: het zijn een tweede thuis voor honderden kinderen en jongeren uit die wijken, waar ze over de vloer komen om deel te nemen aan de meest uiteenlopende activiteiten en altijd een luisterend oor vinden bij de jeugdwerkers. Het betreft: Jeugdwerking Chicago (Brussel), Centrum West (Molenbeek), Ratatouille (Schaarbeek), Vereniging Marokkaanse Jongeren (Molenbeek), MIKS (Laken), Jongerenwerking Peterbos (Anderlecht) en de jeugdwerking van Chambéry (Etterbeek).

Onze achtste werking is de sociaal sportieve boksclub Brussels Boxing Academy in het centrum van de stad, waar jongeren uit de wijk samen met jongeren uit het hele gewest komen trainen. 

De vier pijlers van het jeugdwelzijnswerk van D'Broej zijn: zinvolle vrijetijdsaabod, welzijnsfunctie, brugfunctie en signaalfunctie. 

Het zinvolle vrijetijdsaanbod dat D'Broej opzet is hyperdivers. Kinderen en jongeren kunnen zowel na de schooluren als tijdens vakanties in onze werkingen terecht voor een ruime waaier aan activitteiten waarbij we inspelen op hun noden. Zo zijn er ateliers musiceren, taekwondo, improvisatiethetater, koken, zaalvoetbal, filmpjes maken, verhalen vertellen of schrijven, boks, zwemmen, dans, circus etc. Tijdens de vakanties beleeft de Brusselse jeugd de tijd van haar leven tijdens speelweken en kampen - veelal in de natuur. Die kampen zijn meteen ook de ideale gelegenheid om vertrouwensbanden te versterken en vriendsschappen te verdiepen.

De welzijnsfunctie van D'Broej vervullen we eveneens op zeer uiteenlopende vlakken. We vertrekken altijd vanuit de noden van de kinderen en jongeren en staan hen bij waar zich eventuele moeilijkheden voordien. Dat loopt van psychologische omkadering en helpen bij contacten met de school tot het opzetten van time-outs in de natuur.

Vanuit onze brugfunctie brengen we ons doelpubliek in contact met andere organisaties. D'Broej werkt samen met tientallen partners uit de meest uiteenlopende domeinen - ttz uit alle domeinen waar jongeren betrokken zijn: onderwijs, sport, cultuur, werkgelegenheid, welzijn...

De signaalfunctie ten slotte omvat het signaleren van drempels, uitsluitingen discriminatie waar ons doelpubliek mee te maken krijgt in een bredere maatschappelijke context.

Doelpubliek

Om ons doelpubliek te omschrijven, gebruiken we de metafoor van de vogelpik.

De metafoor van de vogelpik
In het midden, de roos van het bord, bevinden zich de jongeren die op geen enkele manier aanhaken bij een structureel aanbod, geen contact zoeken of vraag stellen. Als professionele krachten zien wij wel een behoefte. Om deze jongeren te bereiken én duurzaam met hen te werken, heb je al je expertise en ervaring nodig die je met een breder bereik (de rest van de vogelpik) opbouwt. 

Net rond de roos (de groene cirkel), zitten jongeren die niet aanhaken bij een structureel aanbod, maar die wel een expliciete vraag stellen: ‘doe iets voor ons, geef ons wat wij vragen’. Zij bevinden zich in heel complexe situaties en vragen eveneens een intensieve en aparte aanpak.

Hoe verder we van het centrum van het dartsbord verwijderd zijn, hoe makkelijker de kinderen of jongeren te bereiken zijn met een gestructureerd en collectief aanbod. En hoe minder complex en ingrijpend ook de impact van de gevolgen van hun deelidentiteiten zijn op hun zelfontplooiing.

Voor D’Broej is het essentieel dat we de hele ‘spie’ van het bord bereiken. We zullen nooit álle Brusselse jongeren die opgroeien in maatschappelijk kwetsbare situaties bereiken, maar we moeten wel van de buitenrand (en zelfs wat daarbuiten) tot de kern gaan.