Over D'Broej

D'Broej, voluit De Brusselse Organisatie voor de Emancipatie van Jongeren, wil via het ontwikkelen van initiatieven in de vrije tijd bijdragen tot de emancipatie (zowel individueel als collectief) van kinderen en jongeren die opgroeien in een maatschappelijk kwetsbare context. Dit doen we als jeugdwelzijnsorganisatie. (Scroll naar onder voor meer informatie over jeugdwelzijnswerk.)

We realiseren onze missie in en met de Brusselse wijken in de arme sikkel. We zijn actief en verankerd in verschillende wijken: Historisch Molenbeek, Weststation, Machtens, Begijnhof-Diksmuide, Jacquet in Koekelberg, Anneessenswijk en Oud-Laken in Brussel-Stad, Peterboswijk in Anderlecht, De Jacht in Etterbeek en de Brabantwijk in Schaarbeek. Vertrekkende vanuit hun leefwereld, bieden we er een positieve belevingsruimte waarin kinderen en jongeren hun talenten en competenties verder kunnen ontplooien. We bieden een tweede thuis, met een open vizier en een divers aanbod waar kinderen en jongeren dagelijks welkom zijn, een luisterend oor vinden bij onze jeugdwerkers en vrijwilligers en ondersteuning krijgen voor eigen initiatieven.

D’Broej is er ook voor kinderen en jongeren uit alle andere Brusselse buurten. Via een meer thematisch aanbod bereiken we jongeren over heel Brussel:

jongeren waarbij er een grote afstand tot de maatschappij is bereiken we vindplaatsgericht via diverse methoden. We tekenen samen met hen wegen uit om hun plek in verbinding met de maatschappij te vinden. Op die manier werken we aan maatschappelijke inclusie.

De eigen rugzak en context heeft een grote impact op jongeren die hen ook belemmert in de sociale omgang, in hun mentaal welzijn en zo extra druk zet op hun veerkracht. Via psycho-sociale projecten willen we nieuwe wegen bewandelen die jongeren ondersteunen, op maat van jongeren.

als een van de grondleggers in het psycho-fysiek werken met jongeren, in het combineren van begeleidend jeugdwerk en sport gaan we verder en breder in het socio-sportief werken.

Naast deze ‘grote toegangspoorten’ zoals onze huizen, socio-sportieve clubs, vindplaatsgerichte activiteiten & projecten, zetten we voor het doelpubliek dat we via deze wegen bereiken ook enkele specifieke methoden in. Zo kan je ons vaak in de bergen vinden voor een van onze ruptures, geven we animatorcursussen en begeleiden we kinderen, gezinnen en jongeren op alle levensdomeinen.

De vier pijlers van het jeugdwelzijnswerk van D'Broej zijn: zinvolle vrijetijdsaanbod, welzijnsfunctie, brugfunctie en signaalfunctie. 

Het zinvolle vrijetijdsaanbod dat D'Broej opzet is hyperdivers. Kinderen en jongeren kunnen zowel na de schooluren als tijdens vakanties in onze werkingen terecht voor een ruime waaier aan activitteiten waarbij we inspelen op hun noden. Zo zijn er ateliers musiceren, taekwondo, improvisatiethetater, koken, zaalvoetbal, filmpjes maken, verhalen vertellen of schrijven, boks, zwemmen, dans, circus etc. Tijdens de vakanties beleeft de Brusselse jeugd de tijd van haar leven tijdens speelweken en kampen - veelal in de natuur. Die kampen zijn meteen ook de ideale gelegenheid om vertrouwensbanden te versterken en vriendsschappen te verdiepen.

De welzijnsfunctie van D'Broej vervullen we eveneens op zeer uiteenlopende vlakken. We vertrekken altijd vanuit de noden van de kinderen en jongeren en staan hen bij waar zich eventuele moeilijkheden voordien. Dat loopt van psychologische omkadering en helpen bij contacten met de school tot het opzetten van time-outs in de natuur.

Vanuit onze brugfunctie brengen we ons doelpubliek in contact met andere organisaties. D'Broej werkt samen met tientallen partners uit de meest uiteenlopende domeinen - ttz uit alle domeinen waar jongeren betrokken zijn: onderwijs, sport, cultuur, werkgelegenheid, welzijn...

De signaalfunctie ten slotte omvat het signaleren van drempels, uitsluitingen discriminatie waar ons doelpubliek mee te maken krijgt in een bredere maatschappelijke context.

Doelpubliek

“De Brusselse jeugd die opgroeit in maatschappelijk kwetsbare situaties” definiëren is niet evident.

Bij D’Broej gebruiken we hiervoor het model van de deelidentiteiten en het kruispuntdenken.

De verschillende materiële condities die je identiteit(sontwikkeling) fundamenteel beïnvloeden, vormen onderdelen van je identiteit. Het gaat over: gezondheid, leeftijd, arbeidssituatie, sekse en seksuele oriëntatie, scholing, woonsituatie, etnisch culturele achtergrond, religieuze overtuiging, familiale
situatie en financiële situatie. Ze werken onderling op elkaar in. Samen bepalen ze mee je maatschappelijke positie. Deze positie is dan weer afhankelijk van de maatschappelijke waardering of norm die op dat moment geldt voor je deelidentiteiten en in de verschillende levensdomeinen.
De kinderen en jongeren die we bij D’Broej willen bereiken, worden maatschappelijk vaak laag gewaardeerd. En dat vanuit een of meerdere van hun deelidentiteiten. Hoe lager de waardering en over hoe meer deelidentiteiten het gaat, hoe  complexer ze op elkaar inwerken. En hoe groter vaak de impact is op de zelfontplooiing en het zelfvertrouwen van die kinderen en jongeren.

Het bereik van D’Broej is dus zeer divers. Ook de methodische aanpak die we op maat realiseren is erg gevarieerd.
Om ons doelpubliek toch enigszins te definiëren en te benoemen, gebruiken we de metafoor van het dartsbord. 

In het midden, de roos van het bord, bevinden zich de jongeren die op geen enkele manier aanhaken bij een structureel aanbod, geen contact zoeken of vraag stellen. Als professionele krachten zien wij wel een behoefte. Om deze jongeren te bereiken én duurzaam met hen te werken, zijn er specifieke expertise en methoden  nodig. Deze bouwen we op via ons basiswerk en breder bereik (de rest van het dartsbord).

Net rond de roos (de groene cirkel), zitten jongeren die niet aanhaken bij een structureel aanbod, maar die wel een expliciete vraag stellen: ‘doe iets voor ons, geef ons wat wij vragen’. Zij bevinden zich in heel complexe situaties en vragen eveneens een intensieve en aparte aanpak.
Hoe verder we van het centrum van het dartsbord verwijderd zijn, hoe makkelijker de kinderen of jongeren te bereiken zijn met een gestructureerd en collectief aanbod. En hoe minder complex en ingrijpend ook de impact van de gevolgen van hun deelidentiteiten zijn op hun zelfontplooiing.

Voor D’Broej is het essentieel dat we de hele ‘spie’ van het bord bereiken. We zullen nooit álle Brusselse jongeren die opgroeien in maatschappelijk kwetsbare situaties bereiken, maar we moeten wel van de buitenrand (en zelfs wat daarbuiten) tot de kern gaan.