“Straffe school” van het kinderrechtencommissariaat

“Straffe school” van het kinderrechtencommissariaat

Op 6 mei stelde het Kinderrechtencommissariaat zijn dossier ‘Straffe school’ voor, een dossier rond het sanctiebeleid op school. De aanleiding was het stijgend aantal klachten over sanctiebeleid op school en definitieve uitsluitingen gedurende het laatste anderhalf jaar.

Vooral leerlingen met de niet-Belgische nationaliteit, leerlingen in het Beroepsonderwijs en jongens hebben meer kans om uitgesloten te worden. Uit de cijfers blijkt dat vooral de meest kwetsbare jongeren - opnieuw - uit de boot vallen. Het jeugdwelzijnswerk van D’Broej wordt regelmatig geconfronteerd met definitieve uitsluitingen.

Het zorgbeleid van de school staat meer en meer onder druk. Wanneer de draaglast groter wordt dan de draagkracht, grijpen scholen vaak naar sancties. Scholen vinden niet altijd de weg naar organisaties die kunnen bemiddelen tussen de school, de leerling en de ouders. Schoolexterne organisaties worden veel te laat betrokken bij het afhaakproces.

De impact van definitieve schorsingen op de schoolloopbaan van kwetsbare jongeren is enorm. Ze verliezen op enkele weken tijd de binding en interesse voor school. Heel wat jongeren vinden nadien niet meer de moed om terug te keren naar school en sluiten zich thuis op, voelen zich totaal uitgesloten uit de maatschappij.

Daarom dat D’Broej haar kinderen en jongeren vanuit het jeugdwelzijnswerk zoveel mogelijk preventief probeert op te volgen. Met heel wat lagere scholen zijn er nauwe contacten of structurele overleg met zorgcoördinatoren in het basisonderwijs. Voor de jongeren in het secundair onderwijs wordt er regelmatig gepolst hoe het op school gaat en wordt er bij een negatief welbevinden, een slechte relatie met een leerkracht, een incident, snel contact opgenomen met de school om zo snel mogelijk een oplossing te vinden voor zowel de school als de jongere. Ook ouders van kinderen en jongeren die niet naar de jeugdwerkingen komen, vinden vaak via andere organisaties de weg naar het jeugdwelzijnswerk van D’Broej. Ook scholen stellen na een bemiddelingsgesprek opnieuw de vraag aan het jeugdwelzijnswerk om een bemiddelende rol op te nemen.

We zijn blij dat het kinderrechtencommissariaat het wettelijke kader geschetst heeft en knelpunten aangaande het sanctiebeleid heeft benoemd. De begeleiding en ondersteuning van de leerling die het moeilijk heeft, is terecht in de verf gezet. Voor scholen wringt daar vaak het schoentje. Ze hebben te weinig personeel die tijd kan vrij maken en ervaring heeft om leerlingen te ondersteunen.

D’Broej ondersteunt dan ook volop de oproep van het Kinderrechtencommissariaat om de handen in elkaar te slaan over de grenzen van scholen, onderwijsnetten en sectoren als welzijn, cultuur en vrije tijd heen om jongeren zolang mogelijk aan boord te houden in de school en zoveel als mogelijk de herstelgerichte visie te implementeren in de scholen.